Cervical disc arthroplasty versus fusion for single-level symptomatic cervical disc disease: a meta-analysis of randomized controlled trials.

Jiang, Hua   •   Zhu, Zezhang   •   Qiu, Yong   •   Qian, Bangping   •   Qiu, Xusheng   •   Ji, Mingliang

published in: Archives of orthopaedic and trauma surgery