Short-term outcome of bilateral decompression via a unilateral paramedian approach for transforaminal lumbar interbody fusion with unilateral pedicle screw fixation.

Feng, Zhen-Zhou   •   Cao, Yuan-Wu   •   Jiang, Chun   •   Jiang, Xiao-Xing

published in: Orthopedics