The efficacy of coblation nucleoplasty for protrusion of lumbar intervertebral disc at a two-year follow-up.

Zhu, Hui   •   Zhou, Xiao-Zhong   •   Cheng, Mao-Hua   •   Shen, Yi-Xin   •   Dong, Qi-Rong

published in: International orthopaedics