Modified minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion using a trans-multifidus approach: a safe and effective alternative to open-TLIF.

Zhang, Wenzhi   •   Li, Xu   •   Shang, Xifu   •   Xu, Xiang   •   Hu, Yefeng   •   He, Rui   •   Duan, Liqun   •   Ling, Xiaodong   •   Zhang, Feng

published in: Journal of orthopaedic surgery and research