Comparison of the clinical outcome in overweight or obese patients after minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion.

Wang, Jian   •   Zhou, Yue   •   Feng Zhang, Zheng   •   Qing Li, Chang   •   Jie Zheng, Wen   •   Liu, Jie

published in: Journal of spinal disorders & techniques