Minimally invasive lumbar interbody fusion via MAST Quadrant retractor versus open surgery: a prospective randomized clinical trial.

Wang, Hong-Li   •   Lu, Fei-Zhou   •   Jiang, Jian-Yuan   •   Ma, Xin   •   Xia, Xin-Lei   •   Wang, Li-Xun

published in: Chinese medical journal