Efficacy and safety of adalimumab in Chinese adults with active ankylosing spondylitis: results of a randomised, controlled trial.

Huang, Feng   •   Gu, Jieruo   •   Zhu, Ping   •   Bao, Chunde   •   Xu, Jianhua   •   Xu, Huji   •   Wu, Huaxiang   •   Wang, Guochun   •   Shi, Qun   •   Andhivarothai, Nupun   •   Anderson, Jaclyn   •   Pangan, Aileen L

published in: Annals of the rheumatic diseases