Comparison of minimally invasive and open transforaminal lumbar interbody fusion in the treatment of single segmental lumbar spondylolisthesis: minimum two-year follow up.

Wu, Ai-Min   •   Hu, Zhi-Chao   •   Li, Xiao-Bin   •   Feng, Zhen-Hua   •   Chen, Dong   •   Xu, Hui   •   Huang, Qi-Shan   •   Lin, Yan   •   Wang, Xiang-yang   •   Zhang, Kai   •   Zhao, Jie   •   Ni, Wen-fei

published in: Annals of translational medicineendpoint

blood loss (undefined)
complication rate (undefined)
length of hospital stay (undefined)
ODI (undefined)
operative time (undefined)
VAS (back) (undefined)
VAS (leg) (undefined)


basics

diagnosis:
spondylolisthesis

localization:
lumbar → motion segment → L3/L4
lumbar → motion segment → L4/L5
lumbar → motion segment → L5/S1

method:
surgical therapy → TLIF open
surgical therapy → TLIF minimally invasive

publication details

10.21037/atm.2018.02.11
pubmed
29707554
2018
Journal Article
clinical trial
no
prospective
1c